УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

 

Това споразумение относно Условията за ползване („Условията за ползване”) се прилага за уеб сайта globalco.bg, който се намира на https://globalco.bg („Сайтът””). Сайтът е собственост на Арт Мобайл ООД.

Арт Мобайл ООД си запазва правото, по свое усмотрение и по всяко време да променя, добавя или заличава части от тези Условия за ползване. Ваша е отговорността да проверявате тези Условия за ползване във всеки един момент преди да използвате Сайта. Фактът, че продължавате да използвате Сайта след публикуването на промените се приема като потвърждение за това, че приемате и сте съгласни с тези промени в настоящите Условия за ползване. С настоящето вие се съгласявате, че всички последващи покупки се регулират от Условията за ползване, приложими до публикуването на изменените условия за ползване, а след това в съответствие с тези изменени Условия за ползване. В зависимост от изпълнението на тези Условия за ползване и всякакви техни модификации, Арт Мобайл ООД предоставя на вас („Крайния потребител”) лично, неизключително, непрехвърляемо, неподлежащо на сублицензиране право да влизате във и да използвате Сайта.

1. ОБХВАТ НА ДЕЙСТВИЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ПРОДАЖБА
Условията, описани на фактурата, предоставена на Клиента за поръчки на компютърни системи и/или други продукти, които се продават от Арт Мобайл ООД, регулират продажбата от Арт Мобайл ООД, освен в случаите, когато Клиентът е подписал отделен договор за покупко-продажба с Арт Мобайл ООД.

Поръчвайки продукти от магазина на Арт Мобайл ООД (както онлайн, така и по друг начин) или приемайки доставката на такива продукти, описани на фактурата, Клиентът се съгласява да бъде обвързан с и приема тези Условия. Арт Мобайл ООД си запазва правото за променя тези условия без предизвестие по всяко време и единствено по собствено усмотрение.

2. НЕПРИЛОЖИМОСТ НА ДРУГИ ДОКУМЕНТИ
Тези условия не могат да бъдат допълвани, променяни или изменяни от прилагането на друг(и) документ(и). Всеки опит за промяна, допълване или изменение на тези условия е недействителен и не поражда действие, освен ако Арт Мобайл ООД не изрази писмено съгласие за това.

3. УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА И СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ
За да закупите стока и/или услуга от нашия Сайт, вие трябва
Да имате навършени осемнадесет (18) години
Да имате постоянен адрес в България
Да сте се съгласили с настоящите Условия за ползване.
Да посочите точен и валиден телефон и адрес за доставка
Да осигурите достъп и възможност за получаване на стоката
Арт Мобайл ООД може да поиска допълнително потвърждение включително по телефон, факс, имейл. В случай, че не бъде доказана изисквана по-горе информация, това автоматично води до отказ от поръчката със или без допълнително уведомление.

4. ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИЯ ОТНОСНО САЙТА НА Арт Мобайл ООД
Ние предоставяме нашия уебсайт и неговото съдържание на принципа „ТАКА, КАКТО Е” и не гарантираме или декларираме за който и да било продукт, нито изрично, нито по подразбиране, в това число не даваме гаранция за дадена стока, за съответствие за конкретни цели или за оригиналност, като с настоящето изрично отхвърляме такава гаранция, освен ако не е посочено друго тук.

5. ВЪЗМОЖНИ ГРЕШКИ НА САЙТА НА Арт Мобайл ООД
Въпреки усилията, които полагаме, за да сме сигурни, че информацията на нашия сайт е точна, пълна и актуална, е възможно да има случаи, в които информацията за даден продукт да съдържа неточни или непълни данни, включително относно цената или наличността на продукта. Ние не даваме гаранция, че информацията на нашия сайт е без грешка, пълна и актуална. Запазваме си правото да поправяме грешки и/или да обновяваме съдържанието на нашия сайт по всяко време без уведомление.

6. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ
Одобрените начини за плащане на покупките от Сайта са:
– в брой при доставка
– банков път
– разсрочено плащане

7. ДАНЪЦИ
Всички цени са крайни и са с начислен ДДС.

8. ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ С НЕТОЧНА ЦЕНА
Арт Мобайл ООД има правото да откаже или отмени всички поръчки за продукти и/или услуги, които са показани с погрешна цена, отстъпка или компенсация, или съдържащи друга неточна информация или печатни грешки. Арт Мобайл ООД има правото да откаже или отмени всички такива поръчки независимо дали поръчката е била потвърдена, а плащането обработено. В случай, че поръчката вече е била потвърдена и e извършено плащане, Арт Мобайл ООД незабавно ще издаде кредитно известие за размера на начислението към сметката по кредитната или дебитната ви карта.

9. ОТКАЗ, ВРЪЩАНЕ И ЗАМЯНА НА ЗАКУПЕНИ СТОКИ
Вие като потребител имате право да се откажете от поръчаните стоки в срок до 14 РАБОТНИ ДНИ от получаване на стоките в случай, че същите НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ, не е нарушавана цялоста на опаковката им и във вида, в който е получена и условията по чл.55 от ЗЗП.

При констатация на дефектен продукт до 24ч. от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, ние се ангажираме той да бъде подменен с нов съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да възстановим заплатената от Вас стойност на стоката, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която Вие като потребител сте упражнили правото си на отказ. След този срок или при нарушаване на търговския вид или опаковката на стоката, отремонтирането на стоката се поема от посочените в гаранционната карта сервизи.Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на потребителя. При несъответствие на стоката с характеристиките, посочени в страницата с описанието и, доставчикът възстановява цялата платена от потребителя сума, съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 7 дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката.

Предлагаме възможност за връщане на използвана стока. При връщане на използвана стока, закупена от Арт Мобайл ООД, в срок от 7 дни от нейното закупуване, ние ще я изкупим обратно, като ще бъдат отдържани 10% от цената и. При връщане на стока в срок над 7 дни от нейното закупуване от Арт Мобайл ООД, отдръжката от цената ще се определя по преценка на Арт Мобайл ООД.

Арт Мобайл ООД си запазва правото да откаже приемане на използвана стока по свое усмотрение независимо от дата на нейното закупуване.

Предлагаме възможност за замяна /бартер/, като условията на всяка конкретна замяна ще се договарят конкретно, а Арт Мобайл ООД си запазва правото по свое усмотрение да откаже замяната.

10. ГАРАНЦИЯ НА ПРОДУКТА И ПОДДЪРЖАЩА ИНФОРМАЦИЯ

Гаранцията за физически лица е 24 месеца.
Гаранцията за юридически лица (Apple продукти) е 12 месеца.

Гаранцията на всеки продукт се поддържа от съответния оторизиран за марката сервиз.
Всички разходи по транспортирането на стоките от и до сервиза са за сметка на Арт Мобайл ООД
Арт Мобайл се ангажира да предаде дефектиралата стока в съответния сервиз във възможно най-кратък срок.

Търговската гаранция от онлайн магазин globalco.bg се предоставя от Арт Мобайл ООД. Срокът на търговската гаранция за всеки продукт е упоменат в описанието на всеки модел на сайта и/или в гаранционната карта, предоставена при доставката на поръчан продукт. В случаите, в които не е предоставена гаранционна карта, срокът на търговската гаранция се определя от описанието на продукта в получено от клиента електронно писмо, потвърждаващо поръчка в онлайн магазина. За начална дата на търговската гаранция се счита предоставен фискален бон и/или фактура, удостоверяващи договора за продажба.

Гаранционна стока се обслужва като такава при представяне на оригинален фискален касов бон/фактура или гаранционна карта. При всички други случаи Арт Мобайл ООД има право да откаже приемането на стоката като гаранционна. Ако през гаранционния период, гаранционният продукт прояви дефект, Арт Мобайл ООД поема гаранция да ремонтира или замени продукта в 30 дневен срок. Първоначалният гаранционен срок остава в сила, независимо дали модулите са били отремонтирани или подменени.

Гаранцията се прекратява, ако:
Електронното устройство се включи в неизправен или неправилно свързан контакт. Арт Мобайл ООД не носи отговорност при повреда на стоката вследствие форсмажорни обстоятелства (офазяване -включително и по кабелната мрежа, токови удари и др.). Не се уважават рекламации за повреди, причинени от лош транспорт, неправилно съхранение, за следи от нормална употреба, неизправност или големи колебания в електрическата мрежа, природни бедствия, както и ако са правени опити за отстраняване на повредата от неупълномощени от продавача лица.

Търговската гаранция не влияе на правата на потребителите, произлизащи от ЗЗП: (чл. 112-115):

Чл. 112.
(1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113.
(1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114.
(1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:
1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115.
(1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

На основание чл. 50 ЗЗП потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, ЗЗП в 14-дневен срок, считано от датата на: приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока.

Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително са изпълнени следните условия: Оригиналната опаковка на стоката да не е отваряна в т.ч. да не е нарушена целостта на поставените върху опаковката защитни стикери. Потребителят да е предоставил покупните документи за стоката, а именно: копие от оригиналната фактура или копия от оригиналната касова бележка.

При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да се обърнете към съответните органи за алтернативно решаване на спорове (АРС) или да използвате сайта за онлайн решаване на спорове (ОРС).

11. ДОСТАВКА
Всички доставки в границите на България се доставят чрез СПИДИ (www.speedy.bg).
Цената на доставката до адрес на клиента в България е 4.90 лв.
Доставката за поръчки над 50 лв. е безплатна за клиента.

12. ПРИЛОЖИМ ЗАКОН И ЮРИСДИКЦИЯ
Продажбата на продукти се регламентира от законите на Република България.

13. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Ние събираме информацията, която сте ни предоставили по време на вашата регистрация в уеб сайта.

Информацията, събрана от Арт Мобайл ООД при използването на уеб сайта ще се използва само за посочените цели и в съответствие с приложимото право. Арт Мобайл ООД няма да предоставя информация на трети лица без изричното съгласие на посетителя. Нещо повече, Арт Мобайл ООД се стреми да обезпечи сигурността на данните за посетителя, така че трети лица да нямат достъп до тази информация. Въпреки че се полагат големи усилия да се предотврати достъпът на трети лица, не може да се търси отговорност от Арт Мобайл ООД, ако информацията е получена от трети лица в нарушение на закона.

Ние не отдаваме, продаваме или по друг начин разпространяваме вашите лични данни на трети страни по никакъв повод, освен когато това не е наложено по силата на закон или съдебна заповед.

14. РАЗНИ
Арт Мобайл ООД си запазва правото да откаже да обслужи която и да е поръчка по каквито и да било причини.

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

 

Това споразумение относно Условията за ползване („Условията за ползване”) се прилага за уеб сайта globalco.bg, който се намира на https://globalco.bg („Сайтът””). Сайтът е собственост на Арт Мобайл ООД.

Арт Мобайл ООД си запазва правото, по свое усмотрение и по всяко време да променя, добавя или заличава части от тези Условия за ползване. Ваша е отговорността да проверявате тези Условия за ползване във всеки един момент преди да използвате Сайта. Фактът, че продължавате да използвате Сайта след публикуването на промените се приема като потвърждение за това, че приемате и сте съгласни с тези промени в настоящите Условия за ползване. С настоящето вие се съгласявате, че всички последващи покупки се регулират от Условията за ползване, приложими до публикуването на изменените условия за ползване, а след това в съответствие с тези изменени Условия за ползване. В зависимост от изпълнението на тези Условия за ползване и всякакви техни модификации, Арт Мобайл ООД предоставя на вас („Крайния потребител”) лично, неизключително, непрехвърляемо, неподлежащо на сублицензиране право да влизате във и да използвате Сайта.

1. ОБХВАТ НА ДЕЙСТВИЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ПРОДАЖБА
Условията, описани на фактурата, предоставена на Клиента за поръчки на компютърни системи и/или други продукти, които се продават от Арт Мобайл ООД, регулират продажбата от Арт Мобайл ООД, освен в случаите, когато Клиентът е подписал отделен договор за покупко-продажба с Арт Мобайл ООД.

Поръчвайки продукти от магазина на Арт Мобайл ООД (както онлайн, така и по друг начин) или приемайки доставката на такива продукти, описани на фактурата, Клиентът се съгласява да бъде обвързан с и приема тези Условия. Арт Мобайл ООД си запазва правото за променя тези условия без предизвестие по всяко време и единствено по собствено усмотрение.

2. НЕПРИЛОЖИМОСТ НА ДРУГИ ДОКУМЕНТИ
Тези условия не могат да бъдат допълвани, променяни или изменяни от прилагането на друг(и) документ(и). Всеки опит за промяна, допълване или изменение на тези условия е недействителен и не поражда действие, освен ако Арт Мобайл ООД не изрази писмено съгласие за това.

3. УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА И СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ
За да закупите стока и/или услуга от нашия Сайт, вие трябва
Да имате навършени осемнадесет (18) години
Да имате постоянен адрес в България
Да сте се съгласили с настоящите Условия за ползване.
Да посочите точен и валиден телефон и адрес за доставка
Да осигурите достъп и възможност за получаване на стоката
Арт Мобайл ООД може да поиска допълнително потвърждение включително по телефон, факс, имейл. В случай, че не бъде доказана изисквана по-горе информация, това автоматично води до отказ от поръчката със или без допълнително уведомление.

4. ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИЯ ОТНОСНО САЙТА НА Арт Мобайл ООД
Ние предоставяме нашия уебсайт и неговото съдържание на принципа „ТАКА, КАКТО Е” и не гарантираме или декларираме за който и да било продукт, нито изрично, нито по подразбиране, в това число не даваме гаранция за дадена стока, за съответствие за конкретни цели или за оригиналност, като с настоящето изрично отхвърляме такава гаранция, освен ако не е посочено друго тук.

5. ВЪЗМОЖНИ ГРЕШКИ НА САЙТА НА Арт Мобайл ООД
Въпреки усилията, които полагаме, за да сме сигурни, че информацията на нашия сайт е точна, пълна и актуална, е възможно да има случаи, в които информацията за даден продукт да съдържа неточни или непълни данни, включително относно цената или наличността на продукта. Ние не даваме гаранция, че информацията на нашия сайт е без грешка, пълна и актуална. Запазваме си правото да поправяме грешки и/или да обновяваме съдържанието на нашия сайт по всяко време без уведомление.

6. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ
– в брой при доставка
– банков път
– разсрочено плащане

7. ДАНЪЦИ
Всички цени са крайни и са с начислен ДДС.

8. ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ С НЕТОЧНА ЦЕНА
Арт Мобайл ООД има правото да откаже или отмени всички поръчки за продукти и/или услуги, които са показани с погрешна цена, отстъпка или компенсация, или съдържащи друга неточна информация или печатни грешки. Арт Мобайл ООД има правото да откаже или отмени всички такива поръчки независимо дали поръчката е била потвърдена, а плащането обработено. В случай, че поръчката вече е била потвърдена и e извършено плащане, Арт Мобайл ООД незабавно ще издаде кредитно известие за размера на начислението към сметката по кредитната или дебитната ви карта.

9. ОТКАЗ, ВРЪЩАНЕ И ЗАМЯНА НА ЗАКУПЕНИ СТОКИ
Вие като потребител имате право да се откажете от поръчаните стоки в срок до 14 РАБОТНИ ДНИ от получаване на стоките в случай, че същите НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ, не е нарушавана цялоста на опаковката им и във вида, в който е получена и условията по чл.55 от ЗЗП.

При констатация на дефектен продукт до 24ч. от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, ние се ангажираме той да бъде подменен с нов съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да възстановим заплатената от Вас стойност на стоката, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която Вие като потребител сте упражнили правото си на отказ. След този срок или при нарушаване на търговския вид или опаковката на стоката, отремонтирането на стоката се поема от посочените в гаранционната карта сервизи.Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на потребителя. При несъответствие на стоката с характеристиките, посочени в страницата с описанието и, доставчикът възстановява цялата платена от потребителя сума, съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 7 дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката.

Предлагаме възможност за връщане на използвана стока. При връщане на използвана стока, закупена от Арт Мобайл ООД, в срок от 7 дни от нейното закупуване, ние ще я изкупим обратно, като ще бъдат отдържани 10% от цената и. При връщане на стока в срок над 7 дни от нейното закупуване от Арт Мобайл ООД, отдръжката от цената ще се определя по преценка на Арт Мобайл ООД.

Арт Мобайл ООД си запазва правото да откаже приемане на използвана стока по свое усмотрение независимо от дата на нейното закупуване.

Предлагаме възможност за замяна /бартер/, като условията на всяка конкретна замяна ще се договарят конкретно, а Арт Мобайл ООД си запазва правото по свое усмотрение да откаже замяната.

10. ГАРАНЦИЯ НА ПРОДУКТА И ПОДДЪРЖАЩА ИНФОРМАЦИЯ

Гаранцията за физически лица е 24 месеца.
Гаранцията за юридически лица (Apple продукти) е 12 месеца.

Гаранцията на всеки продукт се поддържа от съответния оторизиран за марката сервиз.
Всички разходи по транспортирането на стоките от и до сервиза са за сметка на Арт Мобайл ООД
Арт Мобайл се ангажира да предаде дефектиралата стока в съответния сервиз във възможно най-кратък срок.

Търговската гаранция от онлайн магазин globalco.bg се предоставя от Арт Мобайл ООД. Срокът на търговската гаранция за всеки продукт е упоменат в описанието на всеки модел на сайта и/или в гаранционната карта, предоставена при доставката на поръчан продукт. В случаите, в които не е предоставена гаранционна карта, срокът на търговската гаранция се определя от описанието на продукта в получено от клиента електронно писмо, потвърждаващо поръчка в онлайн магазина. За начална дата на търговската гаранция се счита предоставен фискален бон и/или фактура, удостоверяващи договора за продажба.

Гаранционна стока се обслужва като такава при представяне на оригинален фискален касов бон/фактура или гаранционна карта. При всички други случаи Арт Мобайл ООД има право да откаже приемането на стоката като гаранционна. Ако през гаранционния период, гаранционният продукт прояви дефект, Арт Мобайл ООД поема гаранция да ремонтира или замени продукта в 30 дневен срок. Първоначалният гаранционен срок остава в сила, независимо дали модулите са били отремонтирани или подменени.

Гаранцията се прекратява, ако:
Електронното устройство се включи в неизправен или неправилно свързан контакт. Арт Мобайл ООД не носи отговорност при повреда на стоката вследствие форсмажорни обстоятелства (офазяване -включително и по кабелната мрежа, токови удари и др.). Не се уважават рекламации за повреди, причинени от лош транспорт, неправилно съхранение, за следи от нормална употреба, неизправност или големи колебания в електрическата мрежа, природни бедствия, както и ако са правени опити за отстраняване на повредата от неупълномощени от продавача лица.

Търговската гаранция не влияе на правата на потребителите, произлизащи от ЗЗП: (чл. 112-115):

Чл. 112.
(1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113.
(1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114.
(1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:
1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115.
(1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

На основание чл. 50 ЗЗП потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, ЗЗП в 14-дневен срок, считано от датата на: приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока.

Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително са изпълнени следните условия: Оригиналната опаковка на стоката да не е отваряна в т.ч. да не е нарушена целостта на поставените върху опаковката защитни стикери. Потребителят да е предоставил покупните документи за стоката, а именно: копие от оригиналната фактура или копия от оригиналната касова бележка.

При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да се обърнете към съответните органи за алтернативно решаване на спорове (АРС) или да използвате сайта за онлайн решаване на спорове (ОРС).

11. ДОСТАВКА
Всички доставки в границите на България се доставят чрез СПИДИ (www.speedy.bg).
Цената на доставката до адрес на клиента в България е 4.90 лв.
Доставката за поръчки над 50 лв. е безплатна за клиента.

12. ПРИЛОЖИМ ЗАКОН И ЮРИСДИКЦИЯ
Продажбата на продукти се регламентира от законите на Република България.

13. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Ние събираме информацията, която сте ни предоставили по време на вашата регистрация в уеб сайта.

Информацията, събрана от Арт Мобайл ООД при използването на уеб сайта ще се използва само за посочените цели и в съответствие с приложимото право. Арт Мобайл ООД няма да предоставя информация на трети лица без изричното съгласие на посетителя. Нещо повече, Арт Мобайл ООД се стреми да обезпечи сигурността на данните за посетителя, така че трети лица да нямат достъп до тази информация. Въпреки че се полагат големи усилия да се предотврати достъпът на трети лица, не може да се търси отговорност от Арт Мобайл ООД, ако информацията е получена от трети лица в нарушение на закона.

Ние не отдаваме, продаваме или по друг начин разпространяваме вашите лични данни на трети страни по никакъв повод, освен когато това не е наложено по силата на закон или съдебна заповед.

14. РАЗНИ
Арт Мобайл ООД си запазва правото да откаже да обслужи която и да е поръчка по каквито и да било причини.